Regulamin

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa stosunki między stronami umowy kupna, określając w ten sposób prawa i obowiązki między tymi stronami. Po jednej stronie znajduje się sprzedawca - Zdzisław Krajewski, REGON: 62744763, z siedzibą Drahénská 500, 417 31, Novosedlice, działający jako SKLEP-SCARLETT.PL (zwany dalej sprzedawcą lub SKLEP-SCARLETT.PL), po drugiej stronie kupujący (dalej tylko kupujący). Sprzedawca i kupujący (dalej łącznie zwani stronami umowy) zawierają umowę kupna w odniesieniu do niniejszego regulaminu (dalej tylko regulamin).

Więcej informacji na temat sprzedawcy znajduje się w części „kontakt” na stronie internetowej sklepu https://www.sklep-scarlett.pl/.

.

Definicje

Sprzedawca to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojego biznesu lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio sprzedaje kupującemu towar na podstawie umowy kupna. Kupujący to konsument lub przedsiębiorca. Konsumentem to każdy człowiek (osoba fizyczna), który poza zakresem swej działalności lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu, zawiera umowę ze sprzedawcą albo w inny sposób z nim się obchodzi.

Przedsiębiorca to każda osoba, która nie jest konsumentem. To osoba, która samodzielnie prowadzi na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową lub w inny sposób w celu systematycznego osiągania zysku. Za przedsiębiorcę uważa się m.in. do celów ochrony konsumentów również każda osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną czynnością, lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu, ewentualnie osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, zgodnie z niniejszym regulaminem, to osoba działająca zgodnie ze zdaniem poprzednim w ramach swojej działalności gospodarczej. Jeżeli kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny, to przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go warunki podane w regulaminie dla przedsiębiorców.

Wszelkie stosunki umowne są zawarte zgodnie z prawem państwa, którego prawo reguluje związek. Związki niepodlegające regulaminowi podlegają prawu państwa, którego prawo reguluje związek.

Kupujący złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, który stanowi integralną część ogłoszenia przed zawarciem umowy i wyraźnej zgody władz lokalnych (umowa prorogacyjna) i że wyraźnie zgadza się z nimi w brzmieniu ważnym i obowiązującym w chwili wysyłania zamówienia.

 

 

Kupujący otrzyma regulamin w załączniku potwierdzenia zamówienia na przez niego podany adres e-mail, wysyłając zamówienie, zaś dokument podatkowy określający przedmiot kupna i ceny zakupu otrzyma podczas przejęcia towaru (dokument podatkowy spełniający warunki dotyczące danych takiego dokumentu podatkowego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi będzie częścią dostawy towaru).

 

 1. Ogłoszenia przed zawarciem umowy

Sprzedawca ogłasza, że

a) koszty środków porozumiewania się na odległość nie różnią się od stawki podstawowej konkretnego kontraktu kupującego z operatorem środków komunikacji, z który kupujący korzysta (np. połączenie internetowe lub telefoniczne). Oznacza to, że sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych usług za komunikację podczas zawierania umowy, nie dotyczy to owszem wysyłki umowy. Kupujący zgadza się z wykorzystywaniem środków komunikacyjnych na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu środków komunikacyjnych na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty związane z połączeniem internetowym, rozmowy telefoniczne) ponosi sam kupujący.

b) wymaga zapłaty ceny zakupu przed otrzymaniem przedmiotu zakupu od sprzedawcy, ewentualnie należy zapłacić zaliczkę lub innej podobnej płatności, jeżeli tego uzgodniono między stronami umowy, ewentualnie jeżeli kupujący wymaga wykonywanie roszczeń nieznajdujących się w zwykłej ofercie sprzedawcy (np. specjalny sposób dostawy – dostawa przedmiotu zakupu).

c) sprzedawca nie zawiera umowy, której przedmiotem jest powtarzalne wykonanie, jeżeli chodziłoby o taką umowę, należy to uzgodnić za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (czyli wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na stronie internetowej sprzedawcy).

e) ceny towarów podane na stronie internetowej www.sklep-scarlett.pl prowadzonej przez sprzedawcę zawierają podatek VAT w momencie zawarcia umowy kupna na terenie Polski, wraz z wszelkimi opłatami określonymi ustawą, niemniej jednak koszty dostawy przedmiotu zakupu różnią się w zależności od metody wybranej przez kupującego, od dostawcy transportu i sposobu zapłaty. W przypadku odbioru osobistego opłata wynosi 0 zł. W przypadku różnic w stawkach i wysokości VAT w stosunku do zobowiązania kupującego różnica w zobowiązaniu podatkowym pozostawia się właśnie kupującemu. Częścią ceny zakupu nie jest koszt montażu przedmiotu zakupu.

f) jeżeli kupujący jest konsumentem, to ów konsument ma prawo do odstąpienia od umowy (jeżeli poniżej nie uzgodniono inaczej), w czternastodniowym okresie od daty otrzymania towaru. Kupujący (konsument) ma więc prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od przejęcia towaru bez podania przyczyny. Owszem odstąpienie od umowy kupujący musi przesłać na adres siedziby sprzedawcy.

g) konsument nie może odstąpić od umowy:

- o świadczeniu usług, które sprzedawca spełnił za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy,

- o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od sprzedawcy i do których może dojść w okresie terminu odstąpienia od umowy,

- o dostawie towarów, które zostały zmienione według życzenia konsumenta lub dla jego osoby,

- o dostawie towarów szybko się psujących jak i towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,

- o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego żądanie; nie obowiązuje to owszem w przypadku następnego wykonania innych niż wymaganych napraw lub dostawa innych niż wymaganych części zamiennych,

- o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyciągnął z opakowania i z powodów higienicznych nie można go zwrócić,

- o dostawie lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeśli przedsiębiorca wykonuje te usługi w określonym czasie,

- o dostawie treści cyfrowych, jeśli nie została dostarczona za pomocą nośnika fizycznego i została dostarczona za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

- w przypadku odstąpienia od umowy koszty związane ze zwrotem towaru ponosi konsument, a jeśli chodzi o umowę zawartą za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, koszty za zwrot towaru, jeżeli towar nie może zostać zwrócony z powodu swojego charakteru zwykłą drogą pocztową;

- konsument ma obowiązek zapłacić proporcjonalną kwotę ceny w przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, które już się rozpoczęło;

- jeżeli konsument nie jest zadowolony z reklamacją przedmiotu zakupu, może skierować się ze skargą do organu nadzorczego lub nadzoru państwowego.

 

 1. Umowa kupna

Jeżeli kupujący jest konsumentem, to propozycją zawarcia umowy kupna (ofertą) jest umieszczenie oferowanego towaru przez sprzedawcę na jego stronie internetowej, umowa kupna powstaje wysłaniem zamówienia przez kupującego – konsumenta i przyjęciem zamówienia przez sprzedawcę. W przypadku jakichkolwiek błędów podczas transmisji danych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca jest zobowiązany natychmiast potwierdzić kupującemu przyjęcie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail, który kupujący podał, to potwierdzenie owszem nie ma wpływu na powstanie umowy. Owo potwierdzenie w załączniku zawiera aktualną wersję regulaminu. Umowę wynikająca z tego (wraz z ceną uzgodnioną) można zmienić lub anulować tylko za zgodą obu stron lub na podstawie przyczyn prawnych.

Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy może sprawdzić i zmienić dane, które dodał do zamówienia, nawet ze względu na możliwość kupującego wykrywać i usuwać błędy powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Złóż zamówienie”.

Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie towaru wysłane przez kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta z chwilą dostarczenia wiążącej zgody sprzedawcy do kupującego z tą jego propozycją na e-mail podany przez kupującego podczas złożenia zamówienia.

Zawarciem umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i że się z nim zgadza. Kupujący jest w sposób wystarczający poinformowany o niniejszym regulaminie, nim zamówienie zostanie zrealizowane lub przed zawarciem umowy kupna, ma więc możliwość zapoznać się z regulaminem.

Termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zawieszony, jeśli sprzedawca nie otrzymał wszelkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (części towaru, inne dokumenty itd.). Sprzedawca jest zobowiązany zażądać uzupełnienia materiałów od kupującego w możliwie jak najkrótszym terminie. Okres jest zawieszony od tej daty, dopóki kupujący nie dostarczy owych dokumentów.

Między innymi sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna na podstawie umowy z kupującym lub w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany albo w sposób znaczący doszło do zmiany ceny (dostawca towaru zmienił cenę sprzedawcy), zamówienie wydaje się fałszywe (pokazuje oznaki zamówienia złożonego przez robota lub wartość zamówienia znacznie przekracza rzeczywiste możliwości kupującego), kupujący, który złożył zamówienie, uważany jest za niewypłacalnego, majątek kupującego jest w konkursie, z zamówienia wynika, że kupujący nie jest osobą upoważnioną i w innych przypadkach, w których nie można racjonalnie żądać po sprzedawcy zawarcia umowy kupna. Jeżeli kupujący zapłacił już część lub całą cenę zakupu, kwota ta zostanie odliczona od kosztów związanych z anulowaniem zamówienia zgodnie z powyższymi warunkami, jest przelana z powrotem na jego konto lub adres i umowa kupna nie zostanie zawarta.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić sytuacje, w wyniku których nie dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, czyli w przypadku, kiedy Kupujący zamówi towar po cenie opublikowanej błędnie z powodu błędu wewnętrznej procedury sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca informuje Kupującego o tym fakcie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy kupna, jeżeli doszło do niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, nadużycia karty płatniczej itd. lub w wyniku interwencji organu administracyjnego lub sądowego. Kupujący oczywiście o takiej procedurze zostanie poinformowany. Kupujący bierze pod uwagę, iż w takich przypadkach umowa kupna nie może prawidłowo zostać zawarta.

Jeżeli sprzedawca wysyła towar, to przekazuje towar kupującemu (przedsiębiorcy) za pośrednictwem pierwszego dostawcy do kupującego, umożliwiając kupującemu zastosować prawo z umowy przewozu wobec przewoźnika, sprzedawca odda towar zakupiony kupującemu – sprzedawcy dopiero wtedy, kiedy towar zostaje mu przekazany przez dostawcę. Jeżeli sprzedawca dostarczy większą ilość przedmiotów, które są albo w mniejszej ilości przedmiotem zakupu, niż uzgodniono, umowa kupna jest zawarta, nawet jeśli towar jest nadwyżony, chyba że Kupujący bez zbędnej zwłoki odmówi (czyli najpóźniej w ciągu 3 godzin od udowodnionej dostawy przedmiotu zakupu kupującemu).

Jeżeli strony nie uzgodnią, w jaki sposób towar powinien być zapakowany, sprzedawca zapakuje przedmiot kupna zwykłym sposobem; jeżeli nie można ustalić sposobu zwykłego, to trzeba zapakować tak, by doszło do zachowania właściwości przedmiotu zakupu i jego ochrony.

 

 1. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące wadliwego wykonania kierują się ogólnie obowiązującymi przepisami.

Przedmiot zakupu jest wadliwy, jeżeli nie posiada uzgodnionych właściwości. Do wad zaliczamy również i inne wykonanie innej rzeczy i wady w dokumentach koniecznych do korzystania z przedmiotu.

Prawo kupującego wynikające z wadliwego wykonania tworzy wada, którą przedmiot posiada podczas przejścia niebezpieczeństwa uszkodzenia na kupującego, nawet jeśli pojawi się później. Prawo kupującego tworzy również później powstała wada, owszem tylko taka, którą sprzedawca spowodował naruszeniem swoich obowiązków.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, który jest konsumentem, za to, że towar podczas odbioru nie posiada wad. Zwłaszcza sprzedawca odpowiada za to, że w czasie, kiedy konsument odebrał towar,

 1. przedmiot zakupu posiada właściwości, które zostały uzgodnione między stronami umowy, w przypadku braku porozumienia zaś musi posiadać te właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący spodziewał się ze względu na charakter towaru lub na podstawie reklamy przygotowanej przez sprzedawcę lub producenta,

 2. przedmiot służy do celu, który sprzedawca podaje lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,

 3. rzecz odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorcu, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według umówionej próbki lub wzorca,

 4. przedmiot jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i

 5. przedmiot odpowiada wymogom prawnym.

Jeżeli przedmiot nie posiada wyżej wymienionych właściwości, to konsument może zażądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, może konsument żądać tylko wymiany części wadliwej; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne, zwłaszcza jeżeli można usunąć wady bez zbędnej zwłoki, konsument ma prawo do darmowego usunięcia wady. Konsument ma prawo do dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany części wadliwej, nawet jeżeli może wada zostać naprawiona, jeżeli przedmiot nie może być prawidłowo używany w przypadku powtarzających się wad po naprawie lub w przypadku większej ilości wad. W takim przypadku konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie wykorzysta prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, do wymiany jej części lub naprawy przedmiotu, może żądać rozsądnej zniżki. Konsument ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeżeli sprzedawca nie może mu dostarczyć nowej rzeczy, wymienić części wadliwej lub naprawić przedmiot, jak i w przypadku, że sprzedawca nie załatwi naprawy w rozsądnym terminie lub w przypadku, że naprawienie części wadliwej spowodowałoby konsumentowi znaczne trudności.

Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący przed przejęciem towaru wiedział, że przedmiot posiada wadę lub jeżeli on sam wadę spowodował.

Konsument jest uprawniony zastosować prawa do wady, która pojawi się u towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia. Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, uważa się, że w momencie przejęcia rzecz posiadała już wadę.

Prawa kupującego – przedsiębiorcy, czyli każdego kupującego, który nie jest konsumentem, kierują się wyłącznie Kodeksem cywilnym, żadne z wyżej wymienionych praw kupującego – konsumenta nie dotyczą kupującego – przedsiębiorcy, czyli kupującego, który nie jest konsumentem.

Kupujący przedsiębiorca musi wadę ogłosić natychmiast bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady, nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych po sprawdzeniu przedmiotu. W przeciwnym razie wada jest zgłoszona późno, kupujący więc nie może zastosować prawa z tytułu wadliwego wykonania.

Kupujący przedsiębiorca w przypadku wadliwego wykonania, jeżeli chodzi o wadę usuwalną, ma prawo do:

 • naprawy,

 • uzupełnienia lub

 • zniżki

Kupujący zobowiązany jest ogłosić swój wybór prawa, ogłaszając wadę, w odwrotnym przypadku, czyli jeżeli kupujący – przedsiębiorca nie zrobi tego, nie ogłosi wyboru wraz z ogłoszeniem wady (czyli najpóźniej do pięciu dni roboczych od stwierdzenia wady). Kiedy kupujący wybierze sobie sposób zastosowania prawa, to bez zgody sprzedawcy nie może go zmienić.

Kupujący w przypadku istotnego naruszenia umowy lub wadliwego wykonania z wadą nieusuwalną ma prawo żądać adekwatnej zniżki od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Kodeks cywilny określa, co rozumie się przez istotne naruszenie umowy.

Kupujący sprawdzi rzecz w miarę możliwości jak najwcześniej po przejściu ryzyko uszkodzenia na rzeczy i przekona się o jej właściwościach i ilości.

Ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego najpóźniej podczas przejęcia przedmiotu. To samo dotyczy sytuacji, jeżeli kupujący nie odbierze towaru pomimo to, iż sprzedawca zezwolił mu dysponować tym przedmiotem.

Uszkodzenie rzeczy, powstałe po przejściu ryzyka uszkodzenia przedmiotu na kupującego, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty ceny zakupu, chyba że sprzedawca spowodował naruszenie swoich obowiązków.

Opóźnienie jednej ze strony umowy w związku z przejęciem przedmiotu powstaje drugiej stronie umowy prawo rzecz po uprzednim ostrzeżeniu na konto opóźniającego się sprzedać w odpowiedni sposób, kiedy osoba opóźniająca się otrzymała dodatkowy rozsądny czas na przejęcie. Obowiązuje to również w sytuacji, jeżeli strona opóźnia się z płaceniem, które warunkuje przekazanie rzeczy.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli umowa kupna zostaje zawarta za pomocą środków komunikacji na odległość (tak jak w przypadku umowy kupna między sprzedawcą i kupującym – w sklepie internetowym), konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od przejęcia towaru. Okres odstąpienia od umowy kupna musi być dotrzymany przez kupującego – konsumenta, nawet jeśli odstąpienie kupującego jest przesłane w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

Jeżeli kupujący konsument odstąpi od umowy kupna, to musi sprzedawcy przesłać w formie pisemnej odstąpienie od umowy, które musi zawierać informacje dotyczące odstąpienia od umowy kupna, podając idealnie numer zamówienia, datę zakupu i numer konta albo adres z powodu zwrotu pieniędzy.

Jeżeli kupujący na podstawie poprzednich akapitów odstąpi od umowy, to sprzedawca zwraca środki finansowe otrzymane od kupującego (oprócz kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostarczenia towaru wynikające z wybranego sposobu dostawy towaru, który jest inny niż najtańszy sposób zwykłego sposobu standardowego dostarczenia towaru, który oferuje sprzedawca) w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego i to w jednakowy sposób, w jaki sprzedawca otrzymał pieniądze od kupującego, jeżeli nie uzgodniono inaczej. Sprzedawca może wybrać z kupującym z podanych możliwości tę możliwość, która ponosi najmniejszy koszt wysłania ceny zakupu z powrotem do kupującego.

Nawet w przypadku odstąpienia od umowy istnieje obowiązek konsumenta zwrócić to, co otrzymał na podstawie umowy kupna. Jeżeli konsument nie jest już w stanie zwrócić przedmiot zakupu w stanie pierwotnym, który odpowiada stanowi w dniu zakupu (np. w międzyczasie towar został zniszczony lub skonsumowany), musi konsument zapewnić rekompensatę finansową w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeżeli towar zwracany jest uszkodzony tylko częściowo, może sprzedawca zastosować roszczenie o odszkodowanie do konsumenta i wliczyć swoje roszczenie do zwróconej ceny zakupu. Sprzedawca konsumentowi w tym przypadku zwróci tylko obniżoną cenę zakupu. Do ceny zakupu, która powinna być zwrócona kupującemu, sprzedawca może wliczyć faktyczne koszty związane ze zwrotem towaru. Postanowienia tego paragrafu dotyczą również kupującego przedsiębiorcy, czyli każdego, kto nie jest konsumentem.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, które dotyczy towaru oznaczonego pojęciem „niedostępny”, jeżeli towar nie może być już dostarczony albo zastąpiony innym modelem lub jeśli doszło do znacznej zmiany ceny, a klient nie akceptuje tego przed zawarciem umowy kupna. Sprzedawca informuje klienta o tej sytuacji. Jeżeli część lub całe zamówienie zostało już zapłacone, to klient otrzyma pieniądze z powrotem na konto. Postanowienia tego akapitu dotyczą również kupującego przedsiębiorcy, czyli każdego, kto nie jest konsumentem.

 

 1. Warunki dostawy

Odbiór osobisty:

Towar może zostać odebrany tylko przez kupującego.

Przesłanie usługą kurierską - Polska:

Przedmiot zakupu może zostać wysłany do kupującego usługą transportową, którą on sam sobie wybierze. Warunkiem jest podanie wybranego przewoźnika podczas przygotowywania zamówienia lub zawarcia umowy kupna. Cena przesyłki kieruje się aktualnym cennikiem danego dostawcy w dniu złożenia zamówienia (cena dostawy podana jest przy zawarciu umowy kupna).

 

 1. Ochrona danych osobowych

Informacje, które kupujący przekazuje sprzedawcy ze względu na zawarcie umowy kupna, sprzedawca zatrzymuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Kupujący, zawierając umowę kupna, zgadza się z przetwarzaniem i gromadzeniem swoich danych osobowych w bazie danych sprzedawcy po pomyślnym wykonaniu umowy do czasu pisemnego wyrażenia niezgody z tym przetwarzaniem.

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania wraz z innymi prawami, które dotyczą owych danych. Dane osobowe można na podstawie pisemnego żądania kupującego usunąć z bazy danych. Dane osobowe kupującego są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe kupującego nie są przekazywane żadnej innej osobie. Wyjątek stanowią dostawcy zewnętrzni, którzy otrzymują dane osobowe klienta w zakresie minimalnym niezbędnym do dostarczenia towaru.

Zawarta umowa jest zarchiwizowana przez sprzedawcę przez co najmniej pięć lat po jej zawarciu, najdłużej owszem przez okres zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w celu pomyślnego spełnienia i nie jest dostępna dla nieuczestniczących stron trzecich. Informacje na temat poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynikają z niniejszego regulaminu, w którym proces ten jest jasno opisany.

Sprzedawca może dalej podczas udzielenia zgody przetwarzać tzw. „cookies” w celu ułatwienia świadczenia usług firmie informacyjnej zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/ES w celu „cookies” lub podobnych narzędzi. Zapewniono też, że użytkownicy są świadomi informacji przechowywanych, które zapisywane są w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mają możliwość odmowy „cookies” lub innych podobnych narzędzi, w wyniku czego nie będą zapisywane do ich końcowych urządzeń, np. w ten sposób, że uruchomią w swojej przeglądarce internetowej funkcję anonimowego przeglądania.

Sprzedawca ze względu na zapobieganie przestępstwa i minimalizację szkód zastrzega sobie prawo do odmowy zamówienia złożonego przez Kupującego z zablokowanego adresu IP, jeżeli ów adres IP znajduje się w tzw. czarnej liście. W przypadku problemów z zamówieniem może Kupujący skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego lub numeru telefonu podanego na stronie internetowej.

 

 1. Prorogacja

Strony umowy, kiedy po stronie kupującego występuje kupujący przedsiębiorca, czyli każdy kupujący, który nie jest konsumentem, uzgodniły, że w chwili, kiedy spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięty będzie przez sąd, strony umowy wybrały lokalny sąd w następujący sposób. Lokalnym sądem, który jedyny będzie rozpatrywać jakikolwiek spór wynikający z tej umowy między stronami umowy, jest tylko Sąd Powiatowy w Cieplicach, adres: U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice.

W przypadku handlu transgranicznego, czyli kiedy umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem, który nie jest podmiotem wewnętrznym (Republika Czeska), kupujący jest osobą fizyczną zamieszkałą za granicą (poza terytorium Republiki Czeskiej) lub jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z miejscem prowadzenia działalności za granicą (poza terytorium Republiki Czeskiej), lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą (poza terytorium Republiki Czeskiej), strony umowy zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (ES) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie przynależności i uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Brukseli I), strony umowy wybrały lokalny sąd w następujący sposób. Lokalnym sądem, który jedyny będzie rozpatrywać jakikolwiek spór wynikający z tej umowy między stronami umowy, jest tylko Sąd Powiatowy w Cieplicach, Republika Czeska. Sąd Powiatowy w Cieplicach znajduje się pod adresem U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice.

 

 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR)

Jeżeli między sprzedawcą i kupującym – konsumentem wystąpi spór konsumencki z umowy kupna, który nie uda się rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, kupujący – konsument ma prawo do złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do wyznaczonego pozasądowego organu dr. rozstrzygania sporów konsumenckich.

Konsument może też wykorzystać platformę służącą do rozstrzygania sporów online, którą ustanowiła Komisja Europejska pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Postanowienia końcowe

Reklamacje konsumenckie sprzedawca rozpatruje za pośrednictwem adresu elektronicznego podanego na stronie internetowej sklepu kupującego. Informacje na temat reklamacji kupującego sprzedawca prześle na adres kupującego, który poda w reklamacji.

Strony umowy uzgodniły możliwość jednostronnej zmiany regulaminu, ponieważ zmiana późniejsza może być potrzebna. Kupujący, w przypadku zmiany regulaminu, nie musi zgodzić się ze zmianą i zobowiązanie z tego powodu wypowiedzieć (zostanie zastosowany przepis pkt VI regulaminu – w odniesieniu do konsumenta wszystkie przepisy, w odniesieniu do przedsiębiorcy tylko te, u których napisano, że też go dotyczą).

Niniejszy regulamin obowiązuje w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedawcy w dniu zawarcia umowy kupna. Umowa może zostać zawarta w języku polskim, jak i w innych językach, jeżeli nie będzie to powodem niemożliwości jej zamknięcia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu, dlatego kupujący staje się jego właścicielem dopiero po zapłaceniu ceny zakupu. Sprzedawca odda rzecz kupującemu, jak i dokumenty dotyczące owego przedmiotu, umożliwiając mu nabyć prawa własności do rzeczy.

Niniejszy regulamin może kupujący przechowywać i odtwarzać tylko w związku z umową kupna. Chwilą zawarcia umowy kupna kupujący zgadza się z regulaminem obowiązującym w dniu wysyłki zamówienia wraz z ceną zamówionego towaru podaną w potwierdzeniu zamówienia, jeżeli w konkretnym przypadku nie uzgodniono inaczej. Sprzedawca spełni obowiązek oddania kupującemu przedmiotu, jeżeli umożliwi mu obchodzić się z przedmiotem w miejscu wykonania i powiadomi go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1. 6. 2017.